Управление и поддръжка на жилищни комплекси и офис сгради

Управление и поддръжка на жилищни комплекси и офис сгради

С учредяването на дружеството през 2008г., създадохме звено специализирано в дейностите по Управление и поддръжка на жилищни комплекси, административни и офис сгради.  Водени от желанието да предложим на своите клиенти на територията на гр. Варна и не само, комфорта на комплексното обслужване, съчетан с гарантирано и постоянно ниво на качество – независимо от разнообразието на дейностите, които поддръжката изисква.

В пакета на тези услуга ние Ви предлагаме да се възползвате от незаменимото удобство на комуникацията по всички въпроси, свързани с поддръжката,само с едно лице. Тази възможност Ви освобождава от неприятната задача да откриете съответното отговорното лице, което да се справи с разрешаването на проблема. Персоналният специалист по обслужването е натоварен с  качествения контрол на отделните дейности по поддръжката,  с отговорността да координира изпълнението на  разнообразните задачи, които поддръжката на Вашата сграда или комплекс изискват и е ангажиран с удовлетвореността на собствениците и ползвателите на сградата или комплекса. 

Целесъобразност на предлаганата услуга по сградно управление:

ПРЕДИМСТВАТА

Възлагайки  грижата за опазване реда, чистотата и сигурността на територията на Вашата сграда на външна фирма, специализирана в тази дейност предполага множество предимства, сред които са:

 • работа с професионално  подготвен екип
 • увеличен ресурс за нуждите на поддръжка, който не се набира инцидентно, а е наличен и на необходимото професионално ниво
 • възможност за синхронизиране с практиката за решаване на конкретни въпроси свързани с управлението на сградата
 • повече свободно време за собствениците в сградата за да се отдадат на ежедневните си ангажименти или ползотворна почивка

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Организацията на този вид дейности, централизирана в единно управленческо звено, което да отговаря за извършване на услугата в цялост и качествено дава възможност на ползвателите на сградата, при възникнали проблеми да се обръщат към едно лице, което  да се грижи за тяхното решаване в рамките на договорените условия и да предлага съдействие, под формата на консултации по въпроси, касаещи общото благоденствие на обекта в сферата на неговите компетенции, обогатени с познанията на целия екип.

 

ОТЧЕТЛИВИ РЕЗУЛТАТИ

Ясно установените изисквания за нивото и всеобхватността на предлаганите услуги, произтичащи от договора за управление на сгради поставят точни граници на задълженията и отговорностите на страните, като предопределят очакваните резултати от възложената поддръжка и поставят отчетливи изисквания към реда, чистота и сигурността на сградата в цялост, оставяйки грижата за постигането им и евентуалните рискове за фирмата изпълнител.

 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ

В допълнение на договорените услуги ние осигуряваме навременна реакция от нашите екипи за поддръжка при извънредни обстоятелства, възникнали като естествено следствие от натовареното ползване на общите части на сградата, които са на разположение на ползващите се, в рамките на установения работен ден.

Осигуряваме необходимите за поддръжката и почистването техника и материали, което способства забавяне процеса на захабяването на общите части на сградите в следствие динамичната им експлоатация и поддържа благоприятният им външен вид.

ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО:

 • Система за управление на качеството ISO 9001:2008
 • Система за управление на сигурността и информацията ISO 27001:2005
 • Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

За поддръжка на жилищни комплекса от затворен тип

 • Грижа за чистотата на територията на общите части във Вашия комплекс
 • Текуща поддръжка и съживяване на зелени площи
 • Пускане в експлоатация и поддръжка на басейни и съоръжения – химизация и ежедневни проверки на химичните показатели на водата, грижа за чистотата на водата в басейна и зазимяване на басейна
 • Грижа за общите съоръжения в комплекса – хидрофори, омекотителни станции, пречистващи водата станции и други.
 • Пръскане с реперентни препарати против вредите през летния сезон
 • Смяна на крушки, ел. ключове и други на територията на общите части в комплекса
 • Помощ и координация за извършването на ремонти на територията на общите части в комплекса
 • Физическа охрана и контролно-пропускателен режим за външни лица на територията на комплекса
 • Портиерна и информационна служба на входа на комплекса
 • Организация на асансьорната поддръжка в комплекса
 • Професионален домоуправител за организация на общите събрания в комплекса и подпомагане на собствениците при вземане на решения, свързвани с благоденствието на комплекса
 • Касиер на етажната собственост в комплекса за събиране на месечните такси от отделните собственици в сградата, включително и с възможност за заплащане на таксите по банков път.
 • Комплексни и индивидуални СОТ услуги за територията на комплекса и за отделните собственици в него
 • Консултации по въпроси, свързани с управлението на общите части на комплекса

Изброените  дейности по комплексна поддръжка на административни и офис сгради могат да бъдат съчетавани, разделяни  или допълвани според желанието на клиента.

За поддръжка на административни и офис сгради

 • Грижа чистотата на територията на общите части на сградата – стълбища и площадки, стъклени витрини и фасади, асансьорни съоръжения, фоайета и други представителни за сградата места с увеличен човекопоток
 • Грижа за чистотата на прилежащите около сградата открити площи
 • Грижа за чистотата в подземни паркинги и гаражи
 • Охрана и организация на контролно пропускателния режим на територията на паркинги и гаражи
 • Текуща поддръжка, съживяване и аранжиране на зелените площи около сградата за приятен, представителен и търговски външен вид
 • Рецепция, портиерна или информационна служба в сградата
 • Управление на наеми – търсене на наематели за реализиране на търговските площи в сградата, пълно подпомагане за изготвяне и подписване на договори за наем на търговските площи в сградата, събиране на сумите за наем и консумация от наемателите в сградата и грижа за комфорта и удовлетвореността на отделните наематели в сградата
 • Физическа охрана и контролно-пропускателен режим на входна на сградата
 • Консултации и помощ по въпроси, свързани с организацията на контролна на достъпа в сградата – разположение и избор на най-подходящите съоръжения  и системи за контрол на достъпа в сградата, организация на контрола на достъпа в сградата, с възможности за баланс  между създаване необходимото ниво на сигурност за територията на сградата и едновременно с това запазване на комфорта на ползвателите и посетителите в сградата –тази възможност е много подходяща и за етап проектиране на сградата
 • Почистване на офиси и помещения в сградата
 • Поддръжка и сервиз на системи и съоръжения в сградата
 • Почистване на санитарните и битови помещения в сградата
 • Организация на зареждането с консумативи за отделните офиси и помещения в сградата – даваща възможности за контрол на зареждането и доставките за сградата, запазване на чистотата в сградата,  комфорта на посетителите в сградата
 • Зареждане на санитарните помещения в сградата с консумативи и други
 • Цялостна консултация на етап проектиране с цел създаване на максимална функционалност и удобства за ползвателите на сградата в зависимост от предназначението и

Изброените  дейности по комплексна поддръжка на административни и офис сгради могат да бъдат съчетавани, разделяни  или допълвани според желанието на клиента.

За допълнителна информация и въпроси, моля свържете се с нас!

За да получите ценова оферта можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас по друг начин.

Екипът на САТИС БЪЛГАРИЯ Ви благодари за това, че посетихте нашия сайт и разгледахте предлаганите от нас услуги.